Li oferim el millor servei professional

 • Compra-Venda, Traspàs, Cesió, Permuta
 • Tramitacions Hipotecàries
 • Registre de la Propietat i Cadastre: Notes simples, inscripcions, certificats, cancel·lacions d'embarassos, etc.
 • Tramitacions d'Herències i Donacions
 • Arrendaments / Lloguer Anual
 • Administració de Comunitats de Propietaris
 • Administració d'apartaments, cases i locals
 • Peritatges i Avaluacions Judicials i Valoracions Immobiliàries
 • Cèdules d'Habitabilitat, Certificats d'eficiència energètica i Boletins Blaus
 • N.I.E. i Certificats de Resident Comunitari
 • Declaracions de Patrimoni i Renda
 • Verificacions. Serveis i Formalitzacions
 • Estudis de Mercat i d'Inversió
 • Agent d'Assegurances ALLIANZ
 • Reparacions i Manteniment - Reformes Immobiliàries - Piscines.
 • Col·laborador autoritzat SECURITAS DIRECT

Peritatges judicials i Avaluacions de Béns Immobles

Si necessita realitzar qualsevol tipus d'avaluació o tasació immobiliària, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres perquè li presentem una proposta d'honoraris de tasacions sense compromís.

Els nostres peritatges comprenen des d'avaluacions sobre preus de mercat fins a peritatges en sinistres relacionats amb edificis, així com litigis relacionats amb la compravenda, divorcis o herències d'immobles, entre d'altres temes. Podem intervenir en tot tipus de processos judicials en què l'objecte de la controvèrsia estigui relacionat amb un bé immoble.

 • Comprar o vendre una vivenda
 • Comprar o vendre un local de negoci
 • Comprar o vendre un solar per a una promoció immobiliària
 • Decidir les seves inversions de capital en béns immobles
 • Coneixer el valor dels seus béns per a una separació de béns
 • Coneixer el valor dels seus béns per a una separació matrimonial o divorci
 • Adjudicar lots de béns immobles al testament
 • Tasacions de part en qualsevol tipus de procediment judicial
 • Establir els drets d'usdefruit, ús i habitació
 • Establir els drets de traspassament i tanteig en els arrendaments
 • Qualsevol assumpte judicial en què el jutge determini la intervenció d'un perit avaluador d'immobles, ja sigui com a tercer perit diriment o nomenament d'únic perit judicial
 • Tasació pericial contradictòria de l'Agència Tributària
 • Qualsevol altre assumpte en què sigui útil l'avaluació.