Allianz Embarcacions

Allianz Embarcacions és un producte innovador. Pensat i dissenyat per donar respostes flexibles i personalitzades a les demandes més variades i exigents que els
propietaris i usuaris d'embarcacions d'esbarjo puguin tenir.

Avantatges d'Allianz Embarcacions:

 1. Una oferta de fins a 15 garanties de contractació opcional a través de tres modalitats de subscripció diferents: Basic, Premier i Plus. 
 2. En Responsabilitat Civil s'ofereixen diverses opcions per límits d'indemnització, a més de l'assegurança obligatòria.
 3. Pot contractar la cobertura de reclamació de danys i li avancem les indemnitzacions. 
 4. El valor assegurat és el valor real de l'embarcació.
 5. Pot contractar amb o sense franquícia i triar entre diverses opcions
 6. Els sinistres de danys parcials es liquiden a valor de reposició a nou amb independència de l'antiguitat de l'embarcació. 
 7. Es poden contractar condicions angleses (Institute Yacht Clauses) per a totes les embarcacions el valor assegurat superi els 18.000, euros. 
 8. Allianz Embarcacions ofereix una cobertura única al mercat: el remolc al mar per qualsevol causa. La resta de productes que competeixen en el mercat només inclouen una cobertura d ' "assistència en terra".
 9. Es poden assegurar embarcacions de bandera estrangera amb port base a Espanya.
 10. El preu d'Allianz Embarcacions és realment competitiu. 

A més d'aquests avantatges, Allianz Assegurances ofereix una permanent disposició per atendre qualsevol necessitat específica de cada client. El nostre objectiu és posar a la seva disposició el producte final que realment necessita. Allianz Embarcacions és, per amplitud de cobertures, flexibilitat de contractació, preu i servei, un producte estrella i de referència en el mercat assegurador nacional. 

Modalitats de Contractació

 • Modalitat Basic.
 • Modalitat Premier.
 • Modalitat Plus.

La Modalitat Basic inclou les cobertures mínimes que necessita qualsevol embarcació d'esbarjo per a complir la legislació vigent. Les modalitats Premier i Plus inclouen, a més de les cobertures bàsiques contingudes en la modalitat Basic, una variada oferta de prestacions de lliure contractació, relatives tant a responsabilitats civils com a danys propis, assistència, accidents, etc. 

Riscos Assegurats

Modalitat Basic

 • Responsabilitat Civil Obligatòria segons Reial Decret 607/1999.
 • Assistència Jurídica i Fiances.

Modalitat Premier 

A més dels riscos de la Modalitat Basic (RC Obligatòria + Assistència Jurídica i Fiances), la Modalitat Premier permet la contractació dels següents riscos:

 • Responsabilitat Civil Voluntària amb dues opcions de suma assegurada.
 • Reclamació de Danys i Avançament de Indemnitzacions.
 • Accidents Personals Ocupants.
 • Reemborsament de Despeses de Remolc al mar.
 • Assistència en Terra. 

Modalitat Plus

El paquet de cobertures bàsiques que conformen la Modalitat Plus està integrat pels riscos de RC Obligatòria, RC Voluntària, Assistència Jurídica i Fiances. A més, en aquesta modalitat es poden contractar una altra sèrie de riscos enquadrats en dues estructures de contractació independents i diferenciades:

 • Modalitat Plus amb Condicions Espanyoles.
 • Pèrdua Total + Remoció de Restes.
 • Danys parcials.
 • Efectes Personals.
 • Ampliació Actes Sociopolítics.
 • Modalitat Plus amb Condicions Angleses.
 • Institute Yacht Clauses.
 • Institute War & Strikes Yachts (ampliació de cobertura per a riscos de guerra i vagues).